OPŠTI USLOVI PRODAJE ROBE

Tipski ugovor o prodaji robe

OPŠTI USLOVI PRODAJE ROBE


I Uvod

Opštim uslovima prodaje robe, u salonima nameštaja ’’PEGASUS’’ d.o.o. bliže se određuju uslovi rezervisanja i plaćanja robe, način, uslovi i rokovi isporuke robe, pravo na reklamaciju i garantni rok za kupljenu robu.

II Uslovi rezervisanja robe

Da bi izvršio rezervaciju robe, Kupac je u obavezi da uplati minimalno 40% vrednosti robe, na ime kapare, kao garanciju da će stvarno preuzeti i platiti poručenu robu. Kao potvrda da je roba rezervisana, Kupcu se izdaje predračun koji obavezno sadrže specifikaciju kupljene robe, datum isporuke, kao i vrednost uplate i preostali iznos koji je potrebno uplatiti do pune vrednosti robe.

U slučaju da Kupac, iz bilo kog razloga, na lični zahtev, odustane od kupovine poručene robe, za koju je uplatio kaparu, ’’PEGASUS’’ d.o.o. Vranje (u daljem tekstu Prodavac) zadržava 10% iznosa od ukupne vrednosti robe, na ime izgubljene dobiti i manipulativnih troškova. Navedeni iznos se Kupcu zadržava ukoliko od kupovine odustane pre izvršene isporuke zaključno sa posednjim predviđenim danom za isporuku.

III Način, uslovi i rokovi isporuke

Kada je mesto isporuke robe na području iste opštine, Prodavac je u obavezi da Kupcu obezbedi isporuku , prema važećim uslovina isporuke.

Ukoliko je odlukom direktora Prodavca predviđen popust za prevoz robe od strane Kupca, koji je naznačen na samom predračunu, Prodavac nije u obavezi da isporuči isporuku, već Kupac preuzima robu u maloprodajnom objektu Prodavca i samostalno obezbeđuje isporuku.

Prodavac nije u obavezi da isporuči robu ni u slučaju kada Kupac, iz određenih razloga, želi da robu samostalno preuzme, iako nije predviđen popust za sopstveni prevoz i montažu robe.

Datum isporuke robe se utvrđuje na osnovu definisanih rokova isporuke, sa kojima je Kupac upoznat pre plaćanja avansa i rezervisanja iste.

Zakazivanje isporuke ili samostalnog preuzimanja i montiranja robe, vrši se pozivanjem Kupca telefonom, a u trenutku kada se roba nalazi u skladištu i kada je spremna za isporuku. Pre nego što se roba isporuči ili je Kupac sam preuzme dužan je da, izvrši i ostatak uplate do pune vrednosti robe.

Prodavac je u obavezi da kupljenu robu preda kupcu ili trećem licu koje ono označi najkasnije u roku od 45 dana od dana izdavanja predračuna, ukoliko nije nešto drugo ugovoreno. Ako dođe do kašnjenja u isporuci, krivicom Prodavca, Kupac ima pravo na povraćaj uplaćenih novčanih sredstava, osim ukoliko Kupac nije uredno obavesten o kasnjenju, koja je posledica kasnjenja dobavljaca Prodavcu. Ukoliko Kupac, i pored urednog obaveštenja, nije prisutan kada je isporuka dogovorena i roba se ne može isporučiti, Prodavac nije u obavezi da ponovo izvrši isporuku. U tom slučaju Kupac se obavezuje da samostalno preuzme kupljenu robu koja je vraćena sa isporuke.

Prodavac je dužan da kupcu isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Prodavac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja je postojala u času prelaska rizika na kupca, bez obzira na to da li je za nesaobraznost znao.

Prodavac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi posle prelaska rizika na kupca, ako potiče od uzroka koji je postojao pre toga.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u času zaključenja ugovora kupcu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Prodavac odgovara za nesaobraznost koju je kupac mogao lako opaziti, ako je izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Kupac je u obavezi da po prijemu obaveštenja o spremnosti robe za isporuku istu primi ili lično preuzme najkasnije do datuma koji je na predračunu naznačen kao datum isporuke. Ukoliko Kupac nije u mogućnosti da robu primi ili lično preuzme ni u naknadnom roku od 8 dana, od dana koji je naznačen na predračunu, Prodavac će mu na ime troškova skladištenje robe od datog avansa obračunavati iznos od 1% na ukupnu vrednost robe za svaki dan kašnjenja u prijemu robe. Troškovi skladištenja se obračunavaju počev od narednog dana od dana kada ističe osam dana od datuma naznačenog na predračunu. Prodavac može maksimalno na ime troškova skladištenja robe koju Kupac nije preuzeo prema definisanom roku naplatiti iznos od 10% vrednosti robe a od iznosa datog avansa. Smatra se da Kupac odustaje od ovog Ugovora u slučaju da robu ne preuzme po proteku petnaest radnih dana od dana naznačenog kao rok isporuke, te je Prodavac ovlašćen da na ime odustanice zadrži datu kaparu.

IV Garantni rok i reklamacije

Za svu robu koju prodaje ’’PEGASUS’’ d.o.o. Vranje važe garantni uslovi proizviđača.

Ukoliko, iz bilo kog razloga, dođe do reklamacije kupljene robe, ista je moguća samo u periodu trajanja garancije. O opravdanosti reklamacije Prodavac je dužan da donose odluku najkasnije u roku od 15 (petnest) dana od dana prijave reklamacije, od strane Kupca.

Prodavac je dužan da, osnovanu reklamaciju realizuje u zakonskom roku, od dana donošenja odluke o njenoj opravdanosti. Reklamacija se može realizovati na sledeće načine:

– otklanjanjem nedostatka na proizvodu uz saglasnost Kupca

– zamenom kupljenog proizvoda sa istim ili sličnim proizvodom ili

– vraćanjem novca Kupcu, po ceni reklamiranog proizvoda
Kupac ima pravo na ostvarivanje garancije isključivo uz fisklani račun, koji je dužan da priloži prilikom reklamacije kupljene robe.

VI Ostali uslovi

Za isporučenu robu, Prodavac ne vrši nikakve prepravke i dorade, čak i uz saglasnost Kupca.
Svojim potpisom na predracunu Kupac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa svim uslovima prodaje robe, kao i sa uslovima korišćenja datih podataka i daje saglasnost za obradu istih od strane ’’PEGASUS’’ d.o.o.

Direktor
Predrag Stanojković